Kaweh Sibaki

عواقب حمله به آرامکو

حمله به تاسیسات حیاتی ترین ماده جهان از طرف هر کی بوده باشه مسئله ای نیست که دنیا و ابرقدرتها روش چشم ببندند.منفجر کردن پادگانها،فرودگاهها وحمله به مرزها مسائلی هستند که یک کشور با آنها مبارزه میکنه، یک کشور نسبت بهشون بیتفاوته و عده ای هم حمایت میکنند. اما حمله

Weiterlesen